ლალიაშვილების ღვინის მარანი•Laliashvilebi's Wine Cellar in თბილისი- tbilisi

Local time:
18:54:24
Open

🕗 Opening hours

SundayOpen 24 hours
MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
კვალითის ჩიხი N 4 / kvaletis dead end N4, თბილისი- tbilisi 0103, Georgia
Contacts phone: +995 551 74 43 99
Website: www.facebook.com
Latitude: 41.700925, Longitude: 44.816525
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Davit Vekua

  Davit Vekua

  ::

  Sauketeso da sainteresoa laliashvilebis marani tavis maspinzlobit qartuli kultura

 • Hackedandbanned

  Hackedandbanned

  ::

  Очень хорошие обслуживания

 • shota kochlamazashvili

  shota kochlamazashvili

  ::

  maladec zmao kai puri vchamet...

 • natia korkotadze

  natia korkotadze

  ::

  საუკეთესო ადგილია განსატვირთად . სასიამოვნო გარემოა არაჩვეულებრივი ღვინით

 • georgia georgia

  georgia georgia

  ::

  არაჩვეულებრივი გარემო და კერძები ...

Nearest Restaurant:

Cafe gallery 15

15 ელენე ახვლედიანის ქუჩა, Tbilisi
restaurantRead More
VINOTEL Restaurant

VINOTEL Restaurant

#4 Elene Akhvlediani Ascent., Tbilisi
restaurantRead More
VINOTEL Hotel

Mirtskhulava

მტკვრის მარცხენა სანაპირო, Tbilisi
restaurantRead More
Tiflis Shaurma

Tiflis Shaurma

avlabari street 36/4, Tbilisi
restaurantRead More
ხინკლის სახლი ავლაბარში / Khinkali House in Avlabari

ხინკლის სახლი ავლაბარში / Khinkali House in Avlabari

2, Vladimer Meskhishvili Street, Tbilisi
restaurantRead More

📑 All categories in Georgia

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4